AKU-center Ejegod

Brugerrådet

Brugerrådsmøde afholdes hver 14. dag, onsdag i ulige uger 9.30-10.30

Formål med Brugerrådet på Ejegod er, at brugerne sikres medbestemmelse og medindflydelse og er med til at vedtage ting, der har med tilbuddets brugere at gøre.

Brugerrådet repræsenterer alle brugerne på Ejegod

Alle har taleret, og hermed mulighed for at blive hørt og taget alvorligt.

Der er en bakke ved skranken på forkontoret, og alle forslag/"indspark" - brugerne selv har skrevet, eller fået hjælp til at skrive - lægges i bakken. Op til brugerrådets møder udarbejdes en dagsorden med dels faste punkter, samt de evt. indkomne forslag, der ligger i bakken.

Der bliver taget referat i forbindelse med hvert hvert møde, som rundsendes til alle værksteder umiddelbart efter mødets afholdelse.

Brugerrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Brugerrådets sammensætning

Brugerrådet (og suppleanter) vælges blandt brugerne på Ejegod, for 1 år ad gangen og består af:

1 repræsentant fra hvert værksted og 1 suppleant.

Suppleanter er velkomne til de første 2 brugerrådsmøder efter valg.

Brugerrådets opgaver

  • Planlægger, igangsætter og udfører en række aktiviteter i forbindelse med afvikling af traditioner, højtider og arrangementer jf. årsplanen.
  • Udvælger og beslutter evt. menu ud fra køkkenets 3 menuforslag.
  • Er ansvarlig for, at der udkommer et referat efter hvert møde.
  • Skal være behjælpelig med at sikre brugernes trivsel på Ejegod.
  • Afholder fællesmøde en gang pr. uge, hvor der er en fast dagsorden og referatet fra sidste møde læses op.
  • Søger Støttekredsen om økonomisk hjælp til arrangementer.
  • Inddrages ved ansættelse af personale.
  • Repræsentant for brugerrådet og ledelse byder velkommen ved arrangementer.
  • Deltager evt. ved rundvisning i huset.
Alle økonomiske spørgsmål foregår i dialog med ledelsen.

Personalerepræsentanter

Der sidder to valgte repræsentanter fra personalegruppen, som vælges i efteråret for 2 år ad gangen (1 i lige år og 1 i ulige år. Personalerepræsentanterne yder støtte til rådet i form at sekretærhjælp og koordinering.

Personalet assisterer brugerne i forhold til at planlægge orientering, punkter og oplæg til fællesmøder.